Our Brands

ZIMNÍ AKCE

MRAZIVÉ SLEVY

NA VYBRANÉ PRODUKTY

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU DIABLOCHAIRS.COM

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Diablochairs s informacemi pro zákazníky 

Obsah 

 1. Rozsah platnosti
 2. Uzavření smlouvy 
 3. Odstoupeni od smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a zasílací podmínky
 6. Výhrada vlastnického práva
 7. Odpovědnost za vady
 8. Rozhodné právo a soudní příslušnost
 9. Alternativní řešení sporů 

§1 Rozsah platnosti 

1.1.  Tyto obchodní podmínky společnosti Domator24. sp. z o.o, se sídlem ul.Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Gora, Polsko (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "zákazník") s prodejcem ohledně zboží prezentovaného tímto prodejcem v jeho internetovém obchodu. Tímto se vylučuje uplatnění vlastních podmínek zákazníka, ledaže by bylo ujednáno jinak. 

1.2.  Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Obchodníkem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. 


§2 Uzavření smlouvy
 

2.1.  Popisy produktů prezentované v internetovém obchodě prodejce nepředstavují závazné návrhy z jeho strany, nýbrž slouží k učinění závazného návrhu ze strany zákazníka. 

2.2.  Zákazník může provést objednávku prostřednictvím online objednacího formuláře integrovaného v internetovém obchodu prodejce. Zákazník přitom poté, co vloží vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvuje elektronický objednací proces, kliknutím na tlačítko pro dokončení objednacího procesu podává právně závazný návrh na uzavření smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb nacházejících se v nákupním košíku.

2.3.  Prodávající může objednávku přijmout: 

 • tím, že zákazníkovi zašle písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové formě (e-mailem), přičemž rozhodující je v tomto ohledu doručení potvrzení objednávky zákazníkovi, anebo 
 • tím, že zákazníkovi dodá objednané zboží, přičemž rozhodující je v tomto ohledu doručení zboží zákazníkovi, anebo 
 • tím, že zákazníka poté, co učiní objednávku, vyzve k jejímu zaplacení. 

Dojde-li k naplnění více než jedné z výše uvedených alternativ, vzniká smlouva k okamžiku, v němž poprvé nastala některá z těchto možností. Nepřijme-li prodejce návrh zákazníka ve shora uvedené, považuje se to za odmítnutí návrhu s tím, že zákazník již není dále vázán svým projevem vůle. 

2.5.  V případě učinění návrhu prostřednictvím prodejcova online objednacího formuláře, je text smlouvy prodejcem uložen a zákazníkovi po odeslání jeho objednávky je zaslán společně s těmito VOP v textové podobě (e-mail).

2.6.  Než zákazník prostřednictvím online objednacího formuláře objednávku závazně potvrdí, může svá zadání průběžně upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši. Veškeré zadané údaje jsou před jejich závazným potvrzením navíc ještě jednou zobrazeny v potvrzovacím okně, přičemž i tam je lze upravovat pomocí obvyklých počítačových funkcí. 

2.7.  K realizaci objednávky dojde po přijetí platby na účet prodávajícího. Neprovedení platby opravňuje prodávajícího k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. 

 1. Informace o přibližné době dodání objednávky jsou k dispozici v popisu objednaného produktu. Prodávající je povinen dodat objednávku nejpozději do 30 dnů. To neplatí pro výrobky označené jako " předprodej", u kterých je čekací doba na dodání prodloužena a je prodávajícím uvedena v nabídce. 
 1. Pokud z jakéhokoli důvodu nelze objednávku splnit, prodávající o tom zákazníka neprodleně informuje a zákazník se do 7 dnů rozhodne, zda si objedná jiné zboží, vyčká na odstranění překážky bránící splnění původní objednávky nebo odstoupí od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy budou zákazníkovi neprodleně vráceny veškeré jím uhrazené částky. 


§3 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy & vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která učiní právní úkon pro účely, jež nemohou být připsány její obchodní, ani nezávislé profesní činnosti. 

3.1.  Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

Právo odstoupit od smlouvy 

Do 30 (třicet) dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. 

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo vámi určená osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzala poslední dodávku zboží. 

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte společnost Domator24. sp. z o.o, se sídlem ul.Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Gora, Polsko (e-mail:  [email protected]) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem odeslaným na e-mail). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však předepsáno. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, bez zbytečného odkladu, no nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno vaše sdělení o odstoupení od smlouvy, vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební způsob, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, dle toho, co nastane dříve. 

Zboží nám musíte zaslat zpět bez zbytečného odkladu, no v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena pouze v prípadě, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. 

Bezprostřední náklady spojené s vrácením nese zákazník. 

Za případné snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností výrobku. 

Vyloudění nebo předčasné zaniknutí práva na odstoupení od kupní smlouvy 

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele. 

3.2. Náš e-shop vám dává na vrácení s uvedením důvodu až tři sta šedesát pět (365) dní. Podmínky pro vrácení zboží do 365 dní: 

- zboží nemůže nést známky použití 

- musí být vráceno v originálním balení 

- 365 dní je pouze pro odeslání / vrácení zboží, neznamená to, že zákazník může zboží používat. Pokud bude na reklamačním oddělení zjištěno, že zboží bylo používané, bude vrácení stornováno a zboží automatický odesláno zpět na adresu zákazníka. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

3.3.  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

Chcete-li odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět se zbožím. 

Adresát: 

Domator24 Sp. z o.o.
Dekoracyjna 8 
65-155 Zielona Góra 
Polsko 

e-mail [email protected] 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________ 

________________________________________________________ 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

________________________________________________________ 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

________________________________________________________ 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

_________________________ 
Datum 

(*) Nehodící se přeškrtne. 


§4 Ceny zboží a platební podmínky
 

4.1.  Pokud z popisu produktu prodejce nevyplývá jinak, jsou uváděné ceny cenami konečnými, přičemž je v nich již zahrnuta zákonem stanovená daň z přidané hodnoty. Případné další náklady vznikající v souvislosti s dodáním a zasláním zboží jsou v příslušném popisu produktu uvedeny samostatně. 

4.2.  Zákazník má k dispozici různé způsoby platby uvedené v internetovém obchodu prodejce. 

4.3.  Byla-li sjednána platba předem, je platba splatná bezprostředně po uzavření smlouvy. 


§5 Dodací a zasílací podmínky
 

5.1.  Dodání zboží je uskutečněno zasláním na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při dokončení transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená ve zpracované objednávce prodávajícím. 

5.2.  Zašle-li dopravce odesílané zboží zpět prodejci, neboť ho zákazníkovi nebylo možno doručit, nese náklady tohoto neúspěšného pokusu o doručení zásilky zákazník. To neplatí v případě, že zákazník nenese odpovědnost za okolnost, jež vedla k nemožnosti doručení, anebo tehdy, nebyl-li přechodně schopen přijmout nabízenou službu, ledaže by mu prodejce poskytnutí této služby v přiměřeném časovém předstihu oznámil. 


§6 Výhrada vlastnického práva
 

Pro případ plnění poskytovaného prodejcem předem, si prodejce vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží, a to až do okamžiku úplného zaplacení dlužné kupní ceny. 


§7 Odpovědnost za vady
 

7.1.  O právech z vadného plnění u zboží („zb.“) prodávaného přes internetový obchod platí zák. č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku („OZ“), není-li dohodnuto jinak. Prodejce neodpovídá za vady zb. vzniklé po přechodu škodového nebezpečí na věci na zákazníka bez zavinění prodejce nebo v důsledku nesprávného zacházení, užívání, skladování, způsobené zákazníkem či třetí osoby. 

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalaci. To platí případě, že montáž nebo instalace byla provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu či služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi. 

Je-li zákazníkem spotřebitel („spotř.“), kterým je člověk, jež mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu („sml.“) s prodejcem, uplatní se i ustanovení níže. (čl. 1 OZ) 

7.2.  Jakost zboží při převzetí 

Prodejce odpovídá spotřebiteli, že zb. při převzetí spotřebitelem nemá vady, tj. že má vlastnosti, jež byly ujednány, vlastnosti, které vyplývají z popisu zb. a že spotř. může oprávněně očekávat, že se hodí k uváděnému nebo obvyklému účelu, a že je zb. v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a vyhovuje právním předpisům. 

Projeví-li se vada dle předchozího bodu v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zb. bylo vadné již při převzetí. 

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami bere spotř. na vědomí, že veškeré informace o zb. uvedené v internetovém obchodu, zejména popisy, specifikace a foto zb. jsou jen orientační. 

Nemá-li zb. při převzetí. výše uvedené vlastnosti, má spotř. právo požadovat i dodání nového zb. bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, no pokud se vada týká pouze součásti zb., může požadovat výměnu vadné součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného. odkladu, má spotř. právo na bezplatné odstranění vady. 

Nastane-li opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo má zb. větší počet vad, může spotř. žádat slevu z kupní ceny, výměnu zb. nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

Při odstoupení od smlouvy je prodejce spotřebiteli povinen vrátit zaplacenou kupní cenu zb. 

Práva spotřebiteli dle § 2170 OZ nenáleží, pokud před převzetím zb. věděl, že zb. má vadu, anebo pokud tuto vadu sám způsobil. 

7.3.  Uplatnění práv z vadného plnění 

Spotř. je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zb. v době 24 měsíců od jeho převzetí. Je-li na zb., na jeho obalu, v návodu připojenému ke zb. nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po které lze zb. použít, použijí se ustanovení OZ o záruce za jakost. Při oprávněném vytknutí vady ze strany spotř. neběží po dobu reklamace lhůta pro uplatnění práv z vad. 

Záruka za jakost ani práva z vadného plnění se nevztahují dle § 2167 OZ na běžné opotřebení zb. nebo jeho částí způsobené jeho obvyklém užíváním, na vady vzniklé nesprávným použitím, nepřiměřeným zacházením, mechanickým poškozením zb., nesprávnou obsluhou nebo nedovolenými pokusy o opravu zb. U věcí prodávaných za nižší cenu prodejce neodpovídá za vadu, pro níž byla nižší cena sjednána. Jde-li o zb. použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, jež mělo zb. při převzetí ze strany spotřebitele. 

Prodejce neodpovídá za vady, které po přechodu škodového nebezpečí zb. na spotřebitele způsobila vnější událost. 

Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění běží od okamžiku, kdy je zb. spotřebiteli odevzdáno, příp. doručeno. Má-li koupené zb. uvést do provozu někdo jiný než prodejce, běží záruční doba až ode dne uvedení zb. do provozu, pokud spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zb. a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. 

Na žádost spotřebitele potvrdí prodejce rozsah a trvání svých povinností z vadného plnění. 
Spotřebitel je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. 

V případě vadného plnění, jež je podstatným porušením smlouvy (bez ohledu na odstranitelnost vady) dle § 2106 OZ, má spotř. právo na odstranění vady dodáním nového zb. bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by takové porušení předvídala. 

Jaké právo si spotř. zvolil je povinen sdělit prodejci při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li si spotř. své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy. 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy dle § 2107 OZ, má spotř. právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Spotř. má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové zb. bez vad, vyměnit jeho součást nebo zb. opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době či kdyby spotřebiteli zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

Dokud neuplatní spotř. právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodejce dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodejce odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží. 

Provedenou volbu práva může spotřeb. změnit bez souhlasu prodejce jen (byla-li žádána oprava vady) jež se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodejce vady v přiměřené lhůtě nebo je odmítne odstranit, může spotř. požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. 

Má-li zb. vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o zb. prodávané za nižší cenu nebo o zb. použité, má spotřebitel pouze právo na přiměřenou slevu. 

Své nároky vyplývající z vadného plnění nahlašuje spotř. písemně přímo na adresu prodejce. Prodejce nemá provozovnu na území ČR (§ 19 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele), proto je zb. nutno zasílat na adresu jeho sídla uvedenou na stránkách internetového obchodu, či na jinou tam uvedenou adresu pro odesílání vraceného či reklamovaného zb.. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce od spotřebitele obdržel reklamované zb. Uplatní-li spotř. právo z vadného plnění, prodejce mu potvrdí v písemné formě, kdy a jak právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání. Spotřebiteli náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při oprávněném uplatnění práva z vadného plnění. Reklamace se vyřizuje bez zbytečného odkladu, no nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. 


§8 Rozhodné právo a soudní příslusnosť
 

8.1.  Pokud zákazník jedná jako spotřebitel ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má zákazník obvyklé bydliště, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně bydliště zákazníka. 

8.2.  Pokud zákazník jedná jako obchodník ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má prodávající sídlo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně obchodní sídlo prodávajícího. 


§9 Alternativní řešení sporů
 

Informace k řešení sporů se spotřebitelem mimosoudní cestou v České republice 

Případné spory mezi prodejcem a spotřebitelem vyplývající z uzavřené kupní smlouvy lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotř. může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v ČR Česká obchodní inspekce. Bližší informace a veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce - www.coi.cz. 

Dále lze zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Dříve než se rozhodne spotř. zahájit mimosoudní řešení sporu, doporučuje prodejce nejdříve se obrátit na něho a pokusit se vyřešit vzniklou situaci smírně. 

 

Nařízení jsou účinná od 2024-06-19.

Předpisy účinné do 2024-06-19.

© 2024 DIABLOCHAIRS ALL RIGHTS RESERVED