Our Brands

ZIMNÁ AKCIA

MRAZIVÉ ZĽAVY

NA VYBRANÉ PRODUKTY

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu "DIABLOCHAIRS.SK" platné od 02.01.2020

Domator24 sp. z o.o. (skôr Domator24.com Paweł Nowak)

so sídlom: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Gora, Poľsko

IČ DPH:PL9292072263

IČO: 522638490

zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresný súd v Zielonej Gore, oddiel: Krajský súdny register.

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese: www.diablochairs.com/sk Zodpovedný vedúci: Pawel Nowak

 

§1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Domator24 sp. z o.o. (skôr Domator24.com Paweł Nowak), so sídlom ul.Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Gora, Poľsko, IČ DPH:PL9292072263, IČO: 522638490, KRS 0000983776, BDO 00012557, zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresný súd v Zielonej Gore, oddiel: Krajský súdny register (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením zákona § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.diablochairs.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu ponolání.

3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok

4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

§2 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


§3 UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Celá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie č. 102/2014 Z. z. Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky na základe týchto obchodných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho..

3. Webové rozhranie obchodu, obsah aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
a. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
b. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
c. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho")

6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.


§4 CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a. v hotovosti na dobierku doručovacej službe;
b. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: Bankový účet: CZ04 6300 0644 5061 0192 0014, SWIFT: GEBACZPP - vedený spoločnosťou "Domator24 sp. z o.o. (skôr Domator24.com Paweł Nowak)" (Ďalej len "účet predávajúceho");
c. Pay Pal - bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
d. PayU - bezhotovostne prostredníctvom platobného systému.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby (VS bude odoslaný na email). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnenú okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.7), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci Domator24 sp. z o.o. (skôr Domator24.com Paweł Nowak) je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle elektronický na emailovú adresu uvedenú v objednávke.


§5 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy a dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy a dodaní tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy a dodaní tovaru zvukový alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Nevyšívame slová, ktoré sa bežne považujú za urážlivé.

2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar (bez známok použitia) musí byť predávajúcemu vrátený podľa zákona do štrnástich (30) dní kalendárnych od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náš eshop dáva zákazníkom pre vrátenie s uvedením dôvodu až tristo šesťdesiat päť (365) dní. Podmienky pre vrátenie tovaru do 365 dní:
- tovar nemôže niesť známky použitia
- musí byť vrátený v originálnom balení
- 365 dní je len pre odoslanie / vrátenie tovaru, neznamená to, že zákazník môže tovar používať. Pokiaľ bude na reklamačnom oddelení zistené, že bol tovar použitý, bude vrátenie stornované a tovar automatický odoslaný na adresu zákazníka.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy odoslaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (poštou, e-mailom, [email protected]. Pre dodržanie lehoty stačí poslať vyhlásenie pred jej uplynutím.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú.

5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, a to vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci vráti platbu za použitia rovnakého platobného kanála, aký použil Spotrebiteľ, ak si Spotrebiteľ výslovne nedojednal iný spôsob vrátenia, ktorý pre neho nie je spojený so žiadnymi nákladmi. Predávajúci môže odmietnuť vrátiť prostriedky získané od spotrebiteľa až do okamihu, kedy dostane tovar späť alebo obdrží od Spotrebiteľa potvrdenie o jeho odoslaní, podľa toho, čo nastane skôr.

6. Pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil formu doručenia inú ako najlacnejšie ponúkanú Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady

7. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty veci v dôsledku jej použitia spôsobom prekračujúcim hranice pre stanovenie charakteristiky, vlastností a použitie veci.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a výšku nákladov spojených s vrátením tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou. 


§6 PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnéj požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. Všetky výrobky sa odosielajú zo skladu v Poľsku.

 

§7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 488 a nasl. občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
c. tovar nemá právne vady.

3. Ak sa vada prejaví do 12 mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

4. Predávajúci má povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia minimálne v rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu vyplývajúce z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, platia ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.

5. Ustanovenia uvedené v článku 7.4 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.

6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú voči predávajúcemu. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu o rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená na vykonanie opravy, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci uplatní právo na opravu u osoby určenej na vykonanie opravy. Okrem prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne v spoločnosti Domator24. sp. z o.o. , so sídlom Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Gora, Poľsko, alebo e-mailom na adrese [email protected].

8. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o práve, ktoré si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Kupujúci požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.

9. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, alebo ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote, alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

10. Každý, kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, má právo aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však právo na náhradu škody neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť, súd mu toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


§8 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi.

3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy [email protected]. Informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

6. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.


§9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci využíva zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

4. Osobné údaje zákazníka poskytnuté vrámci internetového obchodu alebo získané na základe aktivít na internete alebo prostredníctvom aplikácie budú predávajúcim spracovávané za konkrétnym popísaným účelom, uvedeným v zodpovedajúcom formulári internetového obchodu a podrobne popísaných v podmienkach ochrany osobných údajov, dostupných v internetovom obchode.

5. Zákazníkovi zásadne, v závislosti od využívania konkrétnych funkcií, prináleží právo podať sťažnosť príslušnému úradu ochrany osobných údajov, právo na námietku, právo na prístup k jeho osobným údajom, právo na žiadosť o ich opravu, vymazanie, obmedzené spracovanie alebo prenositeľnosť.

6. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné v záložke “Ochrana osobných údajov” dostupnej v internetovom obchode.


§10 COOKIES

1. "Cookies" sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.


§11 DORUČOVANIE

1. Môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.


§12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

3. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.

4. Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie: [email protected]

© 2024 DIABLOCHAIRS ALL RIGHTS RESERVED